Ka | Kadrs • Frame

Kino, televīzijas stāsta pamatelements. Epizodes daļa, kas veido vēstījumu. Šeit kā simbols audiovizuālās mediju mākslas studentu tekošo darbu parādei.

Kadrs

One of many sequential images that make up video or animation. A symbol for the exhibition audiovisual media art. Here in the form of students’ work.