Kas ir KaRaKuDa

Baltijas jūra | Baltic Sea

KarakudaKarakuda* ir zivs. Izdomāta. Strauja, asprātīga, radoša. Tā peld mākslas ūdeņos un viss viņai ir pa zobam. Ieskaitot studentu un absolventu mākslas atklājumu uzplaiksnījumus. Karakuda atbalsta arī literāro publicistiku, kas mūsu akvatorijā noenkurojusies centrā. Kopā ar diskusijām starp jums un mums.

Karakuda* ir neatkarīgs digitāls medijs, kas tapis ar SIA Baltic Media Ltd un augstskolas RISEBA atbalstu.

Reģistrēts Latvijas Republikas masu mediju reģistrā. Reģistrācijas Nr. 000740488.

Pateicamies māksliniekam Gatim Šļūkam par Karakudas pases bildi!

Patīkamu sarunu!

 • KA (kadrs) + RA (rakstniecība) + KU (kultūra) + DA (daba).

Ētikas kodekss, kas ir Karakudas darbības pamatā

Karakuda galvenā redaktore ir profesore Sandra Veinberga, kas ir Zviedrijas Publicistu kluba (Publicistklubben) locekle un ievēro šīs organizācijas kopējos ētikas noteikumus un seko, lai tiktu ievēroti arī Karakuda darbībā.

Publicistu klubs kopā ar Zviedrijas Laikrakstu izdevēju asociāciju (Tidningsutgivarna), Zviedrijas laikrakstu apvienību (Sveriges Tidskrifter) un Zviedrijas Žurnālistu savienību (Svenska Journalistförbundet) atbild par žurnālistiskās darbības ētisko pašregulāciju.

Publicistu klubs ir pārstāvēts Mediju ētikas pārvaldes orgānā – Mefo (Medieetikens förvaltningsorgan – Mefo), kas vada Mediju ombudu (Medieombudsmannen – MO) un mediju ētikas komisiju (Medieetiska nämnden – MEN), kur var griezties  personas, kuras uzskata, ka ir skartas viņu tiesības mediju publicistiskās darbības rezultātā.

Līdz ar to Karakuda tāpat kā Publicistklubben, kuras locekle ir galvenā redaktore profesore Sandra Veinberga,  pievienojas un akceptē Zviedrijas Žurnālistu savienības žurnālistu ētikas noteikumus, kas regulē publikāciju satura kvalitāti.

Saite uz Zviedrijas žurnālistu savienības profesionālo ētikas kodeksu zviedru valodā Yrkesetiska regler

Saite uz Zviedrijas žurnālistu savienības profesionālo ētikas kodeksu Yrkesetiska regler angļu valodā Rules of professional conduct

Zviedrijas žurnālistu ētikas kodeksa tulkojums latviešu valodā:

Profesijas ētikas kodekss

Šie trīspadsmit profesijas ētikas noteikumi ir paredzēti, lai atbalstītu žurnālistu ikdienas darbu. Tie attiecas gan uz tiem, kas strādā redakcijā, gan ārštata darbiniekiem un autoriem.

Ikviens Žurnālistu savienības biedrs apņemas sekot profesijas ētikas noteikumiem. Par pārkāpumiem ir jāziņo trīs mēnešu laikā Žurnālistu Savienības ētikas padomei vai Mediju tiesībsargam.

Žurnālistu neatkarība ir noteicošais faktors, lai sabiedrība uzticētos medijiem. Tie, kas analizē sabiedrības noteikumus, ir gatavi arī paši tikt analizēti. Žurnālists, kas godprātīgi izturas pret savu darbu un ētikas noteikumiem, tiecas bezkaislīgi, korekti ziņot par notikumiem, ir svarīgs arguments sabiedrības uzticībai. Savu uzticību medijiem sabiedrība veido, pateicoties autoru godprātīgai attieksmei pret profesijas ētikas noteikumiem.

Žurnālista neatkarība 

 1. Nedrīkst pieņemt pasūtījumus žurnālistikas uzdevumiem no personām ārpus redakcijas vadības.
 1. Nepieņemt pasūtījumus, ielūgumus, dāvanas, bezmaksas ceļojumus vai citus bonusus un neslēgt vienošanās vai neuzņemties citas saistības, kas var radīt aizdomas par tevi kā brīvu un neatkarīgu žurnālistu.
 1. Nepadoties spiedienam no malas, lai traucētu vai ierobežotu tiesības uz publicitāti vai nodomiem radīt publicitāti, kas nav žurnālistiski motivēta.
 1. Neizmantot savu žurnālista stāvokli sabiedrībā vai savu preses karti, lai izdarītu spiedienu savā vai citu labā vai lai gūtu personīgas priekšrocības.
 1. Neizmantot savā vai citu labā nepublicētas ziņas par valsts, pašvaldību, organizāciju, uzņēmumu vai indivīdu ekonomiskiem apstākļiem.

Materiāla ieguve

 1. Ievērojiet žurnālistu koplīgumu noteikumus, kas nosaka, ka darbiniekiem nedrīkst likt veikt uzdevumus, kas ir pazemojoši vai pretrunā ar žurnālista uzskatiem.
 1. Parādiet īpašu uzmanību nepieredzējušiem intervējamiem. Informējiet intervējamo, ka saruna un citi materiāli tiks izmantoti publicēšanai. Esiet piesardzīgs, lai atspoguļotu paziņojumus un citus materiālus, kurus nepubliskas personas publicē sociālajos medijos.
 1. Izpildiet saprātīgas intervējamo vēlmes, kuri vēlas iepriekš zināt, kā un kur tiks izmantoti viņu izteikumi.
 1. Neviltojiet intervijas vai attēlus.
 1. Izrādiet pienācīgu cieņu, veicot fotografēšanas uzdevumus un iegūstot attēlus, īpaši saistībā ar negadījumiem un noziegumiem.
 1. Slēptās kameras un citas slēptās ierakstīšanas iekārtas jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos pēc rūpīgas apsvēršanas un gadījumos, kad informācija nav iegūstama citos veidos. Pirms publicēšanas, cik tālu tas ir iespējams, iesaistītās personas ir jāinformē, ka un kāpēc ir veikts slepens materiāla ieraksts.
 1. Ievērojiet autortiesību noteikumus attiecībā uz tekstu, attēliem un skaņu.
 1. Norādiet informācijas avotu, ja publikācijas pamatā galvenokārt ir kāda cita informācija.

Karakuda* is a fish. Made-up. Rapid, witty, creative. It swims in the waters of art and it can do anything it sets its mind to. Including flashes of students’ and graduates’ artistic discoveries. Karakuda also supports literary journalism harboured in the centre of our aquatorium. Along with discussions between you and us.

Karakuda* is an independent digital media that has been developed with the support of Baltic Media Ltd and RISEBA University of Applied Sciences.

Registered in the Mass media register of the Republic of Latvia. Registration № 000740488.

Enjoy the conversation!

* KA (frame) + RA (writing) + KU (culture) + DA (nature).  


Rules of professional conduct

Strong journalistic integrity is crucial for maintaining credibility. Those who scrutinize society must also be able to withstand scrutiny.

It is important that journalists show due respect when working in the field and that journalists while on duty strive to report correctly, in order to retain the confidence of the general public. Trust in the media and its employees is built upon following the rules of professional conduct.